Getting here

Middletown Farmhouse 

Sampford Courtenay

Okehampton

Devon

EX20 2SZ